Геодезически услуги и кадастър

"Екип-МГ" ООД е вписано в регистъра на правоспособните лица към Агенцията по кадастъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър под регистрационен № 2621, въз основа на Заповед № РД–15–34/10.04.2013 г. и има значителен опит в извършването на пълен спектър от услуги в областта на кадастъра и имотния регистър.

Геодезически дейности

 • Трасиране имотни гранци, сгради и съоръжения и издаване на ПРОТОКОЛ за трасиране, означаване и координиране на поземлени имоти (Образец 0540 към чл. 60, ал. 3 към Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри)
 • Трасировъчни планове 
 • Заснемане на сгради, съоръжения и подземни комуникации за издаване на Удостоверение по чл. 54а., ал. 3 от ЗКИР
 • Изследване деформации на сгради и съоръжения
 • Предпроектни проучвания относно терени и трасета на бъдещи строежи
 • Създаване и разширение на опорни геодезически мрежи (ОГМ), работни геодезически основи (РГО), геодезически мрежи с местно предназначение /ГММП/ и други
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на общи и подробни устройствени планове (ПП, ПР)
 • Изработване на топографски планове
 • Изпработване на комбинирани скици от различни планове
 • Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри, както и проекти за изменението им
 • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
 • Тримерно моделиране, визуализиране и изчисляване на обеми (изкопи и насипи – картограма на земните маси)
 • Дигитализиране и векторизиране на карти (Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на населени места)
 • Делба/обединяване на поземлени имоти

 

 Всички дейности се извършват от специализирано звено на фирмата, оборудвано с необходимите съвременни технически средства (тотални станции и GPS системи).

*Фирмата разполага с лицензирани (правоспособни) специалисти за изработване оценки на недвижими имоти, включително земеделски земи и гори.