ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР

ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР

-          Трасиране имотни гранци, сгради и съоръжения и издаване на ПРОТОКОЛ за трасиране, означаване и координиране на поземлени имоти (Образец 0540 към чл. 60, ал. 3 към Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри)

 

-           ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО;

 

-          Планове за трасиране - Трасировъчни планове

 

-          Заснемане на изградени строежи - сгради, съоръжения, подземни комуникации, във връзка с   издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР;

-          Заснемане на съществуващи обекти на кадастъра за  Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастрални планове;
-          Предоставяне на данни относно местоположение(координати) и надморска височина за водоизточник или място за заустване на отпадни води, изисквани от Басейнова дирекция;
-          Изготвяне на технически задания за издаване на разрешение за изработване на ПУП;
-           Изследване деформации на сгради и съоръжения

 

-          предпроектни проучвания относно терени и трасета на бъдещи строежи,

-          създаване и разширение на опорни геодезически мрежи (ОГМ), работни геодезически основи (РГО), геодезически мрежи с местно предназначение /ГММП/ и други

-          изработване на проекти за санитарно охранителни зони

-          изработване на проекти за вертикално планиране

-          Изработване на общи и подробни устройствени планове (ПП, ПЗ, ПР, ПРЗ)

-          Изработване на топографски планове

-          Изпработване на комбинирани скици от различни планове

-          Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри, както и проекти за изменението им (разделяне, обединяване и промяна на граници на поземлени имоти)
-          Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сграда;
-          Изготвяне на кадастрални регистри;
-          Дигитализиране и векторизиране на карти (Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на населени места)

-          Делба/обединяване на поземлени имоти

-          Тримерно моделиране, визуализиране и изчисляване на обеми (изкопи и насипи – картограма на земните маси)

-          Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране