ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ИВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

-          Прединвестиционно проучване

-          Проектантски услуги - изработване на идейни, технически и работни проекти, количествено–стойностни сметки, план-графици, управление на риска

-          Конструктивни становища

-          Авторски надзор

-          Технически контрол

-          Инвеститорски контрол

-          Консултации

-    Архитектурно заснемане и узаконяване на съществуващи сгради;

-    Съгласуване на изготвена проектна документация;