Консултантски услуги

           

ЕКИП-МГ притежава Удостоверение №РК-0681/09.02.2017 г. издадено от ДНСК, за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежите от всички категории по ЗУТ. За извършване на тази дейност в състава на фирмата участват 28 правоспособни технически лица, притежаващи образователна степен магистър по различни специалности и дългогодишен професионален стаж.

Нашите принципи като строителен надзор са да следим и защитаваме интересите на нашите клиенти и  да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи и спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.

 Консултантските услугите, които предоставяме са:

 • Строителен надзор
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти
 • Инвеститорски контрол
 • Изработване на технически и енергиен паспорт
 • Избор на площадка, обем и съдържание на проектите за съответната инвестиция

 

При изпълнението на своите поръчки/договори ние прилагаме следните предпоставки за постигане на успешни и висококачествени резултати: 

 • Качествени консултантски услуги
 • Опит и висок професионализъм - Личният състав на „Екип-МГ” ООД е детайлно запознат със съдържанието, обема и изискванията при изграждане на всякакъв вид строежи, включително и такива по мярки и програми финансирани от ЕС, което се дължи на многобройните успешно реализирани строежи/обекти.
 • Отговорно отношение към поетите ангажименти
 • Спомагане за добра координация и диалог между всички участници в строителния процес

 

Методологията прилагана от консултантския екип при извършване на дейностите по упражняване на строителен надзор се опира от една страна на принципите и правилата заложени в нормативната уредба, регламентираща този вид дейност, от друга страна на систематичното изследване на методите прилагани в тази област през последните 15 (петнадесет) години (утвърдена практика). В този смисъл дългогодишния опит на специалистите и тяхното участие в различни фази на проектантските, строителни и контролни дейности е гаранция за постигане на високо качество и законосъобразност на извършваните от консултантския екип дейности.

  Фирма “Екип-МГ” ООД е успешно сертифицирана по:

 • Международнен стандарт ISO 9001:2008, който поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК). Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в компанията. Система за управление на качеството осигурява способност на фирмата да предоставя продукт/услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на националното законодателство;
 • Международен стандарт ISO 14001:2004, който съдържа изискванията към Системата за управление на околната среда(СУОС). Тази система позволява на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда;
 • Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007, който съдържа изисквания към Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд - ЗБУТ. Наличието на внедрена и поддържана Система за управление на ЗБУТ позволява на организацията да идентифицира опасностите и да контролира/ елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите.

 

Политиката на нашата фирма е насочена към предотвратяване на опасни инциденти, процедура за непрекъснато наблюдение и информиране за промени в изискванията на националното законодателство, свързано с безопасността на труда, както и процедура за действие при извънредни ситуации;