Кратко описание на дейността

„Екип-МГ“ ООД е дружество, специализирано в областта на създаване, процедиране и управление на инвестиционни проекти, консултантски услуги, включително оценка на проекти и строителен надзор, геодезически измервания и устройствено планиране (градоустройство).

„Екип-МГ“ ООД е вписано като проектантско бюро в публичния регистър на проектантските бюра, воден от КИИП под рег. номер: 0067ПБ. В състава си включва проектанти с пълна и ограничена проектантска правоспособност по най-често използваните специалности при устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Разработва проекти в областта на градоустройството – планове за регулация и застрояване и парцеларни планове за съоръжения на техническата инфраструктура. В бюрото са създадени многобройни инвестиционни проекти за жилищни, административни, търговски, производствени, транспортно-комуникационни, обслужващи и други обекти.

„Екип-МГ“ ООД предлага на клиентите си цялостно управление на инвестиционния процес, включително предпроектни проучвания за терен и намиране и закупуване на подходящи имоти, промяна на предназначението на избраната земя, изработване на инвестиционни проекти, оценяване на инвестиционни проекти, строителен надзор по време на строителството, инвеститорски контрол по време на строителството, въвеждане на строежа в експлоатация, гаранционна поддръжка и др.

Разработват се и проекти за обекти, ползващи финансово подпомагане от структурните фондове на ЕС, включително Програма за развитие на селските райони.

Прави се цялостно разработване, изграждане и управление на фотоволтаични и вятърни електроцентрали с разнообразен капацитет – разработени са проекти за обща инсталирана мощност над 110 MW.

Дружеството притежава валидно УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0681/09.02.2017г. на Началник ДНСК гр. София към МРРБ, издадено  на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ , чл.7 ал.1,чл.11,ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор и Заповед № РД-27-10/09.02.2017г. на Началник ДНСК към МРРБ. За извършване на тази дейност в състава на фирмата участват 28 правоспособни технически лица, притежаващи образователна степен магистър по различни специалности и дългогодишен професионален стаж. Геодезически дейности – трасиране и заснемане на сгради и съоръжения, предпроектни проучвания относно терени и трасета на бъдещи строежи, създаване и разширение на опорни геодезически мрежи и други, се извършват от специализирано звено на фирмата, оборудвано с необходимите съвременни технически средства. Фирмата разполага с лицензирани (правоспособни) специалисти за изработване оценки на недвижими имоти, включително земеделски земи и гори.