Периоди на развитие

Май 2004 г. – учредено „ЕКИП-М” ООД с основен предмет на дейност градоустройство, инвестиционно проектиране и геодезически услуги

Дружеството съществува и по настоящем, като не е регистрирано по ЗДДС и работи с клиенти, които също нямат регистрация по този закон.

Април 2006 г. - учредено „ЕКИП-МГ” ООД. Основна икономическа дейност от КИД: Архитектурни, инженерни дейности, технически консултации. Същото дружество е вписано като проектантско бюро в публичния регистър на проектантските бюра, воден от КИИП под рег. номер: 0067ПБ и извършва описаните по горе дейности чрез това бюро. Към дейността на фирмата се добавя изработването на оценки на недвижими имоти, консултации и технически услуги във връзка с промяна предназначението на земеделски земи по реда на ЗОЗЗ и строителен надзор чрез лицензирана фирма партньор.

Януари 2007 г. - създадено е звено за цялостно разработване, изграждане и управление на фотоволтаични и вятърни електроцентрали с разнообразен капацитет – разработени са проекти за обща инсталирана мощност над 110 MW.

Aприл 2009г. - първи проекти за обекти, ползващи финансово подпомагане от структурните фондове на ЕС - Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Април 2012г. – фирмата придобива Лиценз № ЛК – 000760/02.04.2012 г. от МРРБ за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Декември 2012г. – фирмата е сертифицирана по:

-  ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството. Изисквания и притежава Сертификат  с рег. № С43934, издаден  от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед с обхват на регистрация: Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Консултантски услуги по ОП на  ЕС. Оценка на недвижими имоти;

-  ISO 14001:2015 - Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане и притежава Сертификат  с рег. № С43935, издаден  от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед с обхват на регистрация: Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Консултантски услуги по ОП на  ЕС. Оценка на недвижими имоти;

-  Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания и притежава Сертификат с рег. № С43936, издаден  от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед с обхват на регистрация: Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Консултантски услуги по ОП на  ЕС. Оценка на недвижими имоти.

 

Април 2013 г. – "Екип-МГ"  ООД  е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенцията по кадастъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър и притежава Свидетелство № 110580 за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра  под регистрационен № 2621 въз основа на Заповед № РД–15–34/10.04.2013г. на ИД на АГКК.

През периода 2015-2017 – „Екип-МГ“ ООД изпълнява договор № 4600002844/06.02.2015г. с ЕВН България Електоразпределение ЕАД, гр. Пловдив за извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезически дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в ЕВН България ЕР ЕАД, за КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград .

Февруари 2017 г. - Лиценз № ЛК – 000760/02.04.2012 г. от МРРБ за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е подновен с Удостоверение № РК-0681/09.02.2017 г. от ДНСК.

През 2018 г. – поради разширяване на дейността си, фирмата открива офис и в гр. Стара Загора.

През периода 2014 - 2019 г. – фирмата е изпълнила множество обществени поръчки по различни европейски и национални програми за финансиране на територията на община Свиленград, Харманли, Стара Загора, Мъглиж, Бургас, Поморие, Марица и други, както и частни поръчки на някои от водещите компании в България и световен мащаб – Шел, ОМВ, Хесбургер, МакДоналдс, Катаржина, EVN и много други.

-  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, приета с  Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерски съвет на Република България;

-  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“  2007-2013 г.:

-  „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”;

-  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“  2014-2020 г.:

-  „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II“ по процедура BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, ОП “Региони в растеж“ 2014-2020г.;

-  проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

-  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

-  ПРОЕКТ "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика на Република България;

 


 

„ЕКИП-МГ ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0760-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„ЕКИП-МГ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-0760-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 06.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.