Проектиране

Екип-МГ ООД е вписано като проектантско бюро в публичния регистър на проектантските бюра воден от КИИП под рег. номер: 0067ПБ. Проектантската дейност на фирмата се осъществява от колектив професионално подготвени специалисти - архитекти, инженери и експерти.

Нашата работа обхваща целия цикъл от консултирането при избор на подходящ парцел, проучване, проектиране по всички части до избор на подходящи фирми за изпълнение на строителството. Осигуряваме на клиента пълно съдействие за набавяне на всички видове общински и държавни становища, решения и разрешителни. Една от най-важните особености/черти в работата ни е изграждането на индивидуален подход към всеки конкретен проект, съобразен с нормативните изисквания, специфичните изисквания на възложителя, локалните особености и характеристики на околната среда.

Работим в условията на динамична среда с гъвкавост, бързина и високо качество при реализацията на строително-инвестиционния процес.

Основни услуги, които предлагаме са:

 1. Устройствено планиране

  • Изработване на общи и подробни устройствени планове (ПП, ПЗ, ПР, ПРЗ)

 2. Инвестиционно проектиране 

  • Прединвестиционно проучване
  • Проектантски услуги - изработване на идейни, технически и работни проекти, количествено–стойностни сметки, план-графици, управление на риска
  • Конструктивни становища
  • Авторски надзор
  • Технически контрол
  • Консултации
  • Архитектурно заснемане и възстановяване на строителни книжа;
  • Съгласуване на изготвена проектна документация;

 

Нашата мисия е да предоставяме професионални услуги, следвайки продуктивен и креативен подход, при който се цени трудът и мнението на всички участници в инвестиционния процес.