СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Консултантските услугите, които предоставяме са:

-          Строителен надзор

Дейността строителен надзор, включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация – от откриване на строителната площадка до въвеждане на строежа в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи.

За строежите от първа до четвърта категория се изготвя окончателен доклад, в който се съдържат всички данни за строителството и пълен опис на строителната документация.

Фирмата притежава Удостоверение № ЛК–000760/02.04.2012 г. на Министерство на инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 

-          Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Оценката за съответствие е условие за издаване на Разрешение за строеж за строежите от първа и втора категория задължително, а за обектите от по-ниска категория по желание на Възложителя.

Оценка за съответствие на инвестиционния проект обхваща проверка за:

·         Предвижданията на подробния устройствен план;

·         правилата и нормативите за устройство на застрояването;

·         изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

·         взаимната съгласуваност между частите на проекта;

·         пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

·         изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако има такива

·         специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако има такива

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на Разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

След изготвяне на оценката за съответствие, Възложителя представя писмено заявление за издаване на Разрешение за строеж до главния архитект на Общината, на територията на която се намира строежа.

При изготвяне на оценка за съответствие е необходимо Възложителя да представи:

·         Документ за собственост

·         Виза за проектиране, при определени случаи, предписани от Закона;

·         Актуална скица;

·         Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

·         Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;

·         Предварителни или окончателни договори с екплоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

·         Становище на РИОСВ;

·         Други документи, взависимост от спецификата на строежа.

 

-          Инвеститорски контрол

 

Инвеститорският контрол включва дейности, при които се извършва контрол на количествата изпълнени СМР, проверка на единичните анализни цени и проверка на акт обр. 19 за отчитане на извършените СМР от страна на Изпълнителя.

Целта на процеса е:

Ø  проверка на единичните анализни цени дали са в съответствие с приетите договорни условия между Възложителя/Инвеститора и Изпълнителя на строителния обект;

Ø  коректността им по отношение на сметните норми;

Ø  проверка на количествата отчетени СМР в акт обр. 19;

Ø  и корекции на тези позиции, които не са в съответствие с договорните условия.

 

 

-          Изработване на технически и енергиен паспорт

Към досието на обекта се прилага задължително Технически паспорт, който се изготвя, съгласно изискванията на (НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г.) и се представя пред органа, издал Разрешението за строеж и Агенцията по Кадастър.

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

 

След завършване на нов строеж както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт на сградата, който е част от техническия паспорт на строежа. Целта на енергийният паспорт е да удостовери, доколко енергийните характеристики на една новострояща се сграда съответстват на проектните и нормативни изисквания за енергийна ефективност и какво е нейното очаквано състояние по отношение потреблението на енергия, съдържа и информация за отопляемата площ, брутния отопляем обем, геометричните и топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи и оценката на състоянието им, енергийните източници, стойностите за годишен разход на енергия на техническите инсталации за отопление, вентилация и гореща вода за битови нужди, мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградата, както и тяхната технико-икономическа оценка.