ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ  „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203544518, адрес: гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, представлявано от Михаил Грозданов Михайлов – управител, има следното инвестиционно предложение: Възнамерява да изгради обект: „Крайпътен обслужващ комплекс с  ел-зарядна станция, търговско–обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на...