За екип-мг

Екип МГ

„Екип-МГ“ ООД е вписано като проектантско бюро в публичния регистър на проектантските бюра, воден от КИИП под рег. номер: 0067ПБ.
В състава си включва проектанти с пълна и ограничена проектантска правоспособност по най-често използваните специалности при устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Разработва проекти в областта на градоустройството – планове за регулация и застрояване и парцеларни планове за съоръжения на техническата инфраструктура. В бюрото са създадени многобройни инвестиционни проекти за жилищни, административни, търговски, производствени, транспортно-комуникационни, обслужващи и други обекти.

Предпроектни проучвания за терен

Промяна на предназначението на избраната земя

Изработване на инвестиционни проекти

Намиране и закупуване на подходящи имоти

Оценяване на инвестиционни проекти

Строителен надзор по време на строителството

Инвеститорски контрол по време на строителството

Въвеждане на строежа в експлоатация

Гаранционна поддръжка

Architecture design drawings and building model, house construction concept. 3d

Дружеството притежава валидно УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0681/09.02.2017г. на Началник ДНСК гр. София към МРРБ, издадено  на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ , чл.7 ал.1,чл.11,ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор и Заповед № РД-27-10/09.02.2017г. на Началник ДНСК към МРРБ. За извършване на тази дейност в състава на фирмата участват 28 правоспособни технически лица, притежаващи образователна степен магистър по различни специалности и дългогодишен професионален стаж. Геодезически дейности – трасиране и заснемане на сгради и съоръжения, предпроектни проучвания относно терени и трасета на бъдещи строежи, създаване и разширение на опорни геодезически мрежи и други, се извършват от специализирано звено на фирмата, оборудвано с необходимите съвременни технически средства. Фирмата разполага с лицензирани (правоспособни) специалисти за изработване оценки на недвижими имоти, включително земеделски земи и гори.

Покажи повече

Фирмата е изпълнила множество обществени поръчки по различни европейски и национални програми за финансиране на територията на община Свиленград, Харманли, Стара Загора, Мъглиж, Бургас, Поморие, Марица и други, както и частни поръчки на някои от водещите компании в България и световен мащаб – Шел, ОМВ, Хесбургер, МакДоналдс, Катаржина, EVN и много други.

Приета с  Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерски съвет на Република България;

„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II“ по процедура BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, ОП “Региони в растеж“ 2014-2020г.;

Проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза”., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика на Република България

OСНОВНИ ЦЕЛИ

Основна цел преследвана в работата на дружеството е предоставяне на комплексна проектантска и консултантска услуга във всички фази от инвестиционния процес – от предпроектните проучвания до въвеждането в експлоатация и разрешаване ползването на строежите. За постигане на тази цел полагаме усилия за обединяване и координиране на знанията, уменията и опита на много специалисти в един екип, който може да се справи с голямото разнообразие и специфика на различните сегменти от този инвестиционен процес. Нашата структура е отворена за млади инициативни специалисти, които да внесат новаторство и свеж дух в нашата работа. С ежедневната си работа се стремим да превръщаме нашите клиенти в наши приятели, това е нашето разбиране за успех!