Услуги

Supervising the process of house construction

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Дейността строителен надзор, включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация – от откриване на строителната площадка до въвеждане на строежа в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи.

За строежите от първа до четвърта категория се изготвя окончателен доклад, в който се съдържат всички данни за строителството и пълен опис на строителната документация.

Фирмата притежава Удостоверение № ЛК–000760/02.04.2012 г. на Министерство на инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Покажи повече

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Оценката за съответствие е условие за издаване на Разрешение за строеж за строежите от първа и втора категория задължително, а за обектите от по-ниска категория по желание на Възложителя.
Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на Разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.
След изготвяне на оценката за съответствие, Възложителя представя писмено заявление за издаване на Разрешение за строеж до главния архитект на Общината, на територията на която се намира строежа.

· Предвижданията на подробния устройствен план;

· правилата и нормативите за устройство на застрояването;

· изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

· взаимната съгласуваност между частите на проекта;

· пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

· изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако има такива

· специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако има такива

·Документ за собственост

· Виза за проектиране, при определени случаи, предписани от Закона;

· Актуална скица;

· Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;

· Предварителни или окончателни договори с екплоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

· Становище на РИОСВ;

· Други документи, взависимост от спецификата на строежа.

Busy field engineer controlling the process of house construction
Discussing construction plan

Инвеститорски контрол

Инвеститорският контрол включва дейности, при които се извършва контрол на количествата изпълнени СМР, проверка на единичните анализни цени и проверка на акт обр. 19 за отчитане на извършените СМР от страна на Изпълнителя.

Целта на процеса е:

 • проверка на единичните анализни цени дали са в съответствие с приетите договорни условия между Възложителя/Инвеститора и Изпълнителя на строителния обект;
 • коректността им по отношение на сметните норми;
 • проверка на количествата отчетени СМР в акт обр. 19;
 • корекции на тези позиции, които не са в съответствие с договорните условия.

Изработване на технически и енергиен паспорт

Към досието на обекта се прилага задължително Технически паспорт, който се изготвя, съгласно изискванията на (НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г.) и се представя пред органа, издал Разрешението за строеж и Агенцията по Кадастър.

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Mid-section of man doing technical drawing
Surveying equipment to infrastructure construction project

ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР

Трасиране имотни гранци, сгради и съоръжения и издаване на ПРОТОКОЛ за трасиране, означаване и координиране на поземлени имоти (Образец 0540 към чл. 60, ал. 3 към Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри)

ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

 • Планове за трасиране – Трасировъчни планове
 • Заснемане на изградени строежи – сгради, съоръжения, подземни комуникации
 • Заснемане на съществуващи обекти на кадастъра за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастрални планове
 • Предоставяне на данни относно местоположение(координати) и надморска височина за водоизточник или място за заустване на отпадни води, изисквани от Басейнова дирекция
 • Изготвяне на технически задания за издаване на разрешение за изработване на ПУП
 • Изследване деформации на сгради и съоръжения
 • Предпроектни проучвания относно терени и трасета на бъдещи строежи
 • Създаване и разширение на опорни, работни и геодезически мрежи с местно предназначение
 • Изработване на проекти за санитарно охранителни зони
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на общи и подробни устройствени планове
 • Изработване на топографски планове
 • Изработване на комбинирани скици от различни планове
 • Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри, както и проекти за изменението им 
 • Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сграда
 • Изготвяне на кадастрални регистри
 • Дигитализиране и векторизиране на карти
 • Делба/обединяване на поземлени имоти
 • Тримерно моделиране, визуализиране и изчисляване на обеми
 • Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране
Покажи повече

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

 • Прединвестиционно проучване
 • Проектантски услуги – изработване на идейни, технически и работни проекти, количествено–стойностни сметки, план-графици, управление на риска.
 • Конструктивни становища
 • Авторски надзор
 • Технически контрол
 • Инвеститорски контрол
 • Консултации
 • Архитектурно заснемане и узаконяване на съществуващи сгради
 • Съгласуване на изготвена проектна документация
The hands of a female business brokerage are planning business investments by analyzing and
Architect calculating costs of house construction

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

За да може да се извърши строителство върху даден терен когато той е извън регулация – той трябва да се урегулира, като за целта е необходимо да се започне процедурата по промяна предназначението на конкретния имот.
Процедурата по промяна на статута на земеделски земи включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение:

Издаване и заверка на скици, предложение за разработка до главния архитект на общината.

Изработване на ПУП, внасяне на молби и документи за получаване на съгласувателни становища от всички експлоатационни дружества на основание чл. 121 от ЗУТ. Изработване на транспортно-комуникационна схема. Внасяне на документите за издаване на Акт за категоризация. Внасяне на преписката за разглеждане от Комисията по земята.

Внасяне за проучване (издирване и обявяване на разработката на заинтересованите лица – съседите) и одобряване на проекта.

А) урегулиране на ПИ (поземлен имот)

Б) Преотреждане на терени за стопански нужди

В) Преотреждане на терени за нуждите на инфраструктурни обекти и инженерни съоръжения. – създаване на работен проект за изграждане, реконструкция или рехабилитация на линейни обекти.

ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

„Екип-МГ“ ООД изготвя следните видове експертни оценки:

 • Оценки на недвижими имоти
 • Оценки на парцели и земеделски земи

Наши клиенти са – общини и общински структури, държавни институции и предприятия с държавно участие, банки, компании, нуждаещи се от преоценка на активите, физически и юридически лица при сделки с недвижими

Real estate agent presenting and approved home loan contract. Real estate investment, Home mortgage.